It-projekter


Her finder du beskrivelser af projekter, som er gennemført på Mercantec i forhold til anveldelse af it i undervisningen.


Bryd lydmuren

(nov. 2007 – juni 2008)
Elever fra fire erhvervsskoler og tre ungdomsskoler i Jylland har arbejdet med fælles lydprojekter på tværs af skoletyperne. Audiokunstnere deltog i undervisningen og udfordrede både elever og lærere. Og tyrkiske studerende besøgte i Skype sessions elever fra Kolding, Århus, Viborg og Skive.

I fællesskab planlagde de unge den store afsluttende learning event: 24 timer non-stop med elevproduktioner og lydkunst – 16.-17. maj.
Eleverne stod for planlægning og gennemførelse. Det store, flotte Ridehuset i Århus åbnede sine porte og digitale forbindelser den 16. maj fra kl. 12.00 til den 17. maj kl. 12.00.
Kulturhus Århus og Børnekulturhuset assisterede de unge med et omfangsrigt og ambitiøst program.

Læs mere om projektet på: www.brydlydmuren.dk


Lydunivers – Skoleradio generelt

I 2010 – 2011 gennemførte Mercantec sammen med 3 andre erhvervsskoler et projekt med titlen ’Lydunivers’, hvor vi ville skabe en ny facilitet i erhvervs­skolen – ’Danmarks første internetbaserede skoleradiostation’. En ny facilitet, der skulle bidrage til at øge uddannelsernes attraktivitet ved at være ramme for:
-       motiverende e-learningsaktiviteter, med lydproduktioner som omdrejningspunkt
-       at være et aktiv for skole- og undervisningsmiljøet, og dermed bidrage til at tiltrække og fastholde elever.

Skoleradiostationerne skulle inspirere til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform, der fremstilles i og til undervisningen, både som lagrede og som live produktioner.

På Mercantec udvilklede vi Radio Mercantec.  

Læs mere om projektet på lydunivers.dk.


AMU-uddannelser i et virtuelt læringsmiljø

Projektets formål var at udvikle modeller og metoder for gennemførelse af AMU uddannelser via fjernundervisning/e-learning, hvorunder der i videst muligt omfang skabes rum til læring for både den enkelte deltager som hele holdet. I de udviklede modeller og metoder blev der blive lagt på: – At deltageren tilbydes fleksibilitet set i forhold til afviklingstidspunk, afviklingsform og lokalitet. – At der i det virtuelle læringsmiljø var plads til deltagernes individuelle forudsætninger og muligheder, både set i forhold til initialadfærd, arbejdsmetode og indlæring. – At der i det virtuelle læringsmiljø var et fælles læringsrum hvor deltagerne samarbejder og udvikler sig i fællesskab. – At deltageren forbliver aktiv i uddannelsesforløbet på trods af, at det foregår pr. fjernundervisning. – At der foretages elektronisk evaluering af deltagernes kompetanceudvikling. Ideen var at kombinere de gode elementer fra fjernundervisningen og e-learning med de gode elementer fra det traditionelle klasseværelse. Målet var at skabe fjernundervisning af høj kvalitet, så det ses som et klart alternativ til tilstedeundervisning.

Rapport til AMU-uddannelser i et virtuelt læringsmiljø


Fleksibel og individuel læring med anvendelse af e-learning

Projektets formål var at understøtte det af undervisningsministeriet godkendte uddannelsesforsøg med Industriteknikeruddannelsen, set i forhold til at styrke elevernes individuelle muligheder for at tilegne sig de nødvendige kompetencer gennem fleksible e-læringselementer og supplerende undervisningsmaterialer.

I projektet indgik:
1. Udarbejdelse af en samlet struktur for anvendelse af e-learning i uddannelsen ud fra opstillede krav.
2. Udvikling af eksemplariske e-learning læringsmaterialer til de enkelte skoleforløb.

Læs mere om projektet på: fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=107925


Differentiering gennem anvendelse af IKT

Projektets formål har været at styrke den differentierede undervisning på EUD gennem anvendelse af informations- og kommunikationsteknologiske værktøjer og redskaber.

Mere konkret betyder det, at der skal udvikles og afprøves differentieringsformer med IKT støtte på det størst mulige antal uddannelsesområder og gerne med projekter på både grundforløb og hovedforløb.

For at sikre den størst mulige spredningseffekt og gøre det muligt at etablere projekter også på tværs af skoler, er der valgt skoler, som allerede har pædagogisk anvendelse af IKT som en del af deres strategi, og som endvidere indgår i samarbejder med henblik på at lære sammen, eller som er villige til at indgå et sådant samarbejde.

Rapport: Differentiering gennem IKT anvendelse

 


Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever

Projektets udgangspunkt har været at undersøge kategoriseringen af henholdsvis stærke og svage elever samt at give konkrete bud på hvordan it-integrerede undervisningsforløb kan understøtte og stimulere begge elevgrupper. En vigtig del af projektet har været at videreformidle projektets substans til skolens undervisere, og der har således været afholdt et kursusforløb bestående af 3 workshops med deltagelse af undervisere fra skolens forskellige EUD-afdelinger. Målsætningen med disse workshops har været at give deltagerne både inspiration og kompetencer til i højere grad at praktisere differentieret undervisning ved hjælp af it-værktøjer.

De 3 workshops har fokuseret på de didaktiske overvejelser, man som underviser gør sig om at undervise henholdsvis stærke og mindre stærke elever, men det har i lige så høj grad været fokus på praksisnære produktioner af konkrete undervisningsmaterialer relateret til undervisernes egen verden.

Resultatet af projektet er dermed en øget bevidsthed og en øget anvendelse af it i undervisningen med særligt fokus på stærke og svage elever.

Rapport: Praksisnær it

Der er lukket for kommentarer.