Interactive Whiteboard i undervisningen

Differentiering af metoder til forklaringer af det faglige stof
- Interaktive tavler som aktivt læringsmedie i undervisningen
PowerPoint: Workshop Interaktive tavler

Indhold
Indledning
Didaktisk tilgang
Inspirationsvideoer
1. Interaktive tavler i matematikundervisningen
2. Interaktive tavler i spanskundervisningen
3. Samfundsspil med interaktive tavler
4. Interaktive tavler i undervisningen – Salg og service
5. Interaktive tavler i samfundsfagsundervisningen
Software og websites

-

Indledning

Der er på landsplan investeret mange millioner i elektroniske tavler. Problemet er imidlertid, at tavlerne ofte bare er blevet til ”nye” udgaver af Blackboard-tavler kom-bineret med en OH-projektor funktion. For nogle undervisere opleves de endda som værende et ”problematisk værktøj”, idet det ofte kræver en del teknisk indsigt at kunne betjene dem. En almindelig tavle falder mere naturlig, da den anvender samme teknik, som har været anvendt helt tilbage til hulemalerierne.
Didaktisk har det heller ikke rykket, idet underviserne ikke har kunnet forholde sig til de nye muligheder, som elektroniske tavler tilbyder. Undersøgelser viser, at undervisningen ved de elektroniske tavler ofte bliver mere monoaktiv og vertikal, hvor underviseren gennemfører forelæsningslignende oplæg med slides forberedt hjemmefra, og hvor de studerende bare er passive tilhørere.
Set ud fra et differentieringsaspekt er der forskellige måder, hvorpå man kan inddrage den interaktive tavle som et interaktivt læringsmedie, og samtidig understøtte elevernes forskellige læringsforudsætninger. Men erfaringer viser, at disse muligheder sjældent anvendes i praksis.
Erfaringerne viser desuden, at der er forskelle på, hvordan den elektroniske tavle kan anvendes, afhængig af, om det ex er i faget dansk eller i matematik.

-

Didaktisk tilgang

De interaktive tavler anvendes oftest, når underviseren skal præsentere eller repetere det faglige stof for eleverne, og den aktive ved tavlen er overvejende underviseren.
Elevens aktivitet er her at følge med og evt. svare på underviserens spørgsmål, og der er begrænset differentiering.
Her bør undervisningen retænkes, og tavlens muligheder sættes i spil, så der skabes større elevaktivitet og differentiering.
I den forbindelse bør man i den didaktiske forberedelse tage stilling til følgende punkter, og ud fra de 3 kategorier tage stilling til, hvordan tavlen anvendes i forhold til eleverne.

Didaktisk forberedelse
Først tages der stilling til følgende punkter.

Hvordan skal tavlen være med til at differentiere undervisning i forhold til:
• Elevernes forskellige niveauer?
• Elevernes forskellige læringsstile?
• Undervisningsmetoder?
• Formidlingsform?
Hvordan skal tavlen være med til at øge elevernes:
• Aktivitet og deltagelse?
• Motivation?
Måder hvorpå tavlen anvendes:
• Teknisk
• Software

Så tages der stilling til i hvilken grad, tavlen skal bringes i spil i forhold til eleverne.
Her kan man, med udgangspunkt i *Glover (2007), opdele tavlens anvendelse i følgende 3 kategorier.

1. Underviseren gennemgår et emne.
Traditionel undervisning og traditionel anvendelse af teknologien.
Lærerrollen er her:
• Forklaring af det faglige stof
• Dialog med eleverne, ofte via håndsoprækning
Elevrollen er her:
• Lyttende
• Dialog, ofte via håndsoprækning

2. Underviseren gennemgår et emne, og eleverne inddrages aktivt.
Teknologien understøtter den traditionelle undervisning.
Lærerrollen er her:
• Forklaring af det faglige stof
• Dialog med eleverne
• Involvering af eleverne, også fysisk og elektronisk
Elevrollen er her:
• Lyttende
• Dialog, ofte via håndsoprækning
• Tavleaktiv ved egen computer eller ved tavlen

3. Eleverne arbejder aktivt med den interaktive tavle i læringsprocessen.
Teknologien understøtter elevens læringsproces.
Lærerrollen er her:
• Instruere, sætte eleverne i gang og vejleder i processen
Elevrollen er her:
• Dialog og samarbejde i grupperne
• Tavleaktiv kombineret med andre aktiviteter i grupperne

*Glover (2007) har forsøgt at opdele undervisning i tre kategorier:
1. traditionel undervisning
2. teknologistøttet/interaktiv undervisning (teknologien understøtter den traditionelle undervisning, men udnytter ikke potentialet fuldt ud)
3. udvidet interaktiv/innovativ undervisning (teknologien bliver brugt understøttende i forhold til at skabe mulighed for refleksion, udvikling af hypoteser, skabe debat etc.).

-

Inspirationsvideoer

Følgende 5 inspirationsvideoer viser forskellige undervisningssituationer, hvor der an-vendes interaktive tavler som en del af undervisningen. I videoerne fortæller underviseren først, hvad der er tænkt didaktisk, hvad der skal ske i undervisningen, og hvilke værktøjer, der kommer i spil, og efter klip fra undervisningen fortæller underviseren om, hvordan han oplever, det er gået, og om hvordan det evt. kunne være gjort lidt anderledes og mere elevaktiverende.

-

1. Interaktive tavler i matematikundervisningen

Denne video viser, hvordan den interaktive tavle kan anvendes i matematikundervisningen.

Kort om seancen
Denne video viser en traditionel brug af den interaktive tavle, og den indgår ikke direkte som et differentieringsmedie.

Set i forhold til de 3 kategorier, som er præsenteret under punktet Didaktisk tilgang, vil denne video primært tilhøre kategorien Underviseren gennemgår et emne.


Forskellige udsagn fra underviseren på inspirationsvideoen
Her fremhæver underviseren, at tavlen:
- er god at skrive på for eleverne
- giver mulighed for at klippe praksisbilleder ind fra ex Google, der passer i den pågældende læringssituation og derigennem at vise, at den teoretiske del bruges i praksis. Det kan ex være parabler
- giver mulighed for, at der kan anvendes forskellige farver, skrifttyper og penne tykkelser
- giver mulighed for at kunne lægget et net ind, og at man kan trække en linje, som tavlen selv retter til, så den derved ikke bliver skæv
- det visuelle indtryk bliver bedre for eleverne
- kan gemme en til flere beskrevne sider, som så kan trækkes ind på et senere tidspunkt i undervisningen, og hvis eleverne ønsker det, kan de få siderne med hjem. (Efter behov anvender underviseren det også i forbindelse med lektiecafe.)
- skaber afveksling i undervisningen.

-

2. Interaktive tavler i spanskundervisningen

Denne video viser, hvordan den interaktive tavle kan anvendes i spanskundervisningen.

Kort om seancen
I denne video er der fokus på, at eleverne gruppevis og på 3 stationer arbejder selvstæn-digt med nogle små spil. Den interaktive tavle indgår som en 4. station, hvor eleverne arbejder ved et ur på tavlen, hvor viserne kan styres. Underviseren stiller uret, og eleverne skal så fortælle, hvad klokken er på spansk, og omvendt, underviseren siger, hvad klokken er, så skal eleverne stille uret.

Set i forhold til de 3 kategorier, som er præsenteret under punktet Didaktisk tilgang, vil denne video primært tilhøre kategorien Underviseren gennemgår et emne, og eleverne inddrages aktivt.


Forskellige udsagn fra underviseren på inspirationsvideoen:
Her fremhæver underviseren, at tavlen:
- Med tavlen har man elevernes fulde fokus, hvis der kun står 4-5 elever
- er nemmere at bruge frem for den klassiske tavle, fordi man slipper for at tegne et ur med kridt og viske ud og tegne igen. Her kan man tage fat i viserne og flytte dem rundt.
- Man kan give eleverne en kort introduktion, hvorefter de selv kan stå for læringen, sådan at læreren bedre kan komme rundt til de forskellige stationer og hjælpe eleverne.

-

3. Samfundsspil med interaktive tavler

Denne video viser, hvordan den interaktive tavle kan anvendes i samfundsfag C.

Kort om seancen
Denne video viser et samfundsspil, hvor eleverne er opdelt i grupper. Hver gruppe repræsenterer et land, og de skal så handle med hinanden. Spillet er opbygget som et ”brætspil”, hvor hver gruppe arbejder ved deres eget bræt, og den interaktive tavle indgår som et fælles visuelt medie, hvor aftalerne mellem landene kan følges.

Set i forhold til de 3 kategorier, som er præsenteret under punktet Didaktisk tilgang, vil denne video delvis tilhøre kategorien Eleverne arbejder aktivt med den interaktive tavle i læringsprocessen.


Forskellige udsagn fra underviseren på inspirationsvideoen:
Her fremhæver underviseren, at tavlen:
- har gjort det visuelt mere lærerigt for alle elever. De kan følge med i, hvad der sker i de rådslagninger, som er en del af spillet, når vi mødes grupperne imellem oppe ved tavlen.
- kan aktivere eleverne ved at lade dem selv vise de indgåede aftaler og kontraktforhold på den aktive tavle.

-

4. Interaktive tavler i undervisningen – Salg og service

Denne video viser, hvordan den interaktive tavle kan anvendes i salg og service.

Kort om seancen
Denne video viser, hvordan Jeopardy kan anvendes i forbindelse med repetition af faget.  Jeopardy-spillet med tilhørende spørgsmål er opbygget ud fra en skabelon, som kan downloades til tavlen, og eleverne er opdelt i 2 grupper, hvor underviseren så styrer processen.

Set i forhold til de 3 kategorier, som er præsenteret under punktet Didaktisk tilgang, vil denne video primært tilhøre kategorien Underviseren gennemgår et emne, og eleverne inddrages aktivt.


Forskellige udsagn fra underviseren på inspirationsvideoen
Her fremhæver underviseren, at tavlen:
- giver en anderledes og sjovere måde at repetere på.
- gør, at eleverne er meget engagerede og følger med og hjælper hinanden.
- får konkurrencegenet op i eleverne. De går meget op i, hvem der vinder.
- kunne anvendes mere interaktivt ved at lade en elev fra hvert hold styre spillet. Det ville give en større fællesskabsfølelse samt piske stemningen lidt højere op.

-

5. Interaktive tavler i samfundsfagsundervisningen

Denne video viser, hvordan den interaktive tavle kan anvendes i samfundsfagsunder-visningen.

Kort om seancen
Denne video viser en undervisningssituation, hvor der har været meget fokus på at inddrage så mange elever som muligt, og at bevæge sig lidt væk fra den traditionelle klassestruktur, hvor underviseren stiller spørgsmål, til at eleverne svarer via deres computer, tablet eller Smartphone. Ud over at anvende funktioner i den interaktive tavle, inddrages websitet www.todaysmeet.com.

Set i forhold til de 3 kategorier, som er præsenteret under punktet Didaktisk tilgang, vil denne video primært tilhøre kategorien Underviseren gennemgår et emne, og eleverne inddrages aktivt.


Forskellige udsagn fra underviseren på inspirationsvideoen:
Her fremhæver underviseren, at tavlen:
- giver mulighed for at benytte flere systemer når man svarer via Todaysmeet. Da det er online, kan man benytte enten computer, iPad eller smartphone.
- Todaysmeet fungerer rigtig godt, med kun en smule forsinkelse, og ingen har problemer med at komme ind på det.
- gjorde, at nogle af eleverne, der normalt ikke rækker hånden op og deltager i den mundtlige debat, deltog meget aktivt i dette forløb. Det viste sig også, at mange af dem havde et korrekt svar. Det er med til at motivere dem til at skrive flere svar.
- Man kunne også vælge at lade nogle af eleverne styre forløbet. Det kunne være de stærke elever, men det kunne også være en bonus for en af de svage elever.
- Man kunne vise en film, og undervejs få en dialog i gang, uden at afbryde filmen, ved at underviseren skriver spørgsmål i Todaysmeet, som eleverne skal svare på.

-

Software og websites

Oversigt over mulige softwareløsninger og sites, der kan anvendes sammen med den interaktive tavle.

Tavlesoftware

Navn ActivInspire
Beskrivelse ActivInspire er tavlesoftwaren, der er udviklet til Promedia interaktive tavler.
Link http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.19934
   
 Navn  Smart Board SW
 Beskrivelse  Tavlesoftware, der er udviklet til Smart Board interaktive tavler.
 Link  http://smarttech.com/

Anden software og websites

Navn ActivEngage
Beskrivelse Prometheans ActivEngage er et virtuelt response system, hvor eleverne kan bidrage til en diskussion fra bærbare computere, tablets eller smartphones.
Link http://www.prometheanworld.com/us/english/education/products/assessment-and-student-response/activengage/
   
Navn DisplayNote
Beskrivelse Med DisplayNote kan du dele skærmen med andre, der kan få adgang til den via deres pc, tablet eller smartphone. Alt hvad der foregår på den interaktive tavle vises også på deres skærm. Det er muligt at arbejde sammen på et dokument.
Link http://www.nec-display-solutions.de/p/hq/en/forms/displaynote.xhtml
   
Navn Smoothboard Air
Beskrivelse Smoothboard Air er en kollaborativ interaktiv tavle til brug i undervisningen med iPads og Android tablets. Ved hjælp af en QR kode fra tavlen, kan deltagerne i lokalet scanne og få adgang til skærmen fra deres mobile enhed uden nogen app installation.
Link http://www.smoothboard.net/
   
Navn Todaysmeet.com
Beskrivelse På TodaysMeet kan man oprette et online rum, hvor klassen, via computer, tablet eller smartphone, kan besvare spørgsmål eller kommentere på undervisning, præsentationer eller projektfoløb, fx i forbindelse med en gennemgang i undervisningen.
Link https://todaysmeet.com/
   
Navn ChalkBox
Beskrivelse ChalkBox er et program fra Legamaster.Et simpelt program til at skrive, tegne, slette og gemme til senere brug. Skift farve og tykkelse på skrift og streger. Benyt forstørrelsesglas funktionen til at zoome ind på ex et billede, udskriv dele af eller hele skærmen eller benyt det virtuelle tastatur til indtastning. Programmet viser en boks med forskellige tegneværktøjer.
Link Download programmet her:http://www.e-legamaster.com/content/downloads/Software/ChalkBoxLegamasterSetup2.7.8.exe
   
Navn Scribblar
Beskrivelse Scribblar er et online værktøj, hvor man kan oprette rum, hvor klassen, via computer, tablet eller smartphone, kan besvare spørgsmål eller kommentere på undervisning, præsentationer eller projektfoløb, fx i forbindelse med en gennemgang i undervisningen. På Scribblar har du desuden mulighed for at uploade billeder og dokumenter.
Link http://www.scribblar.com/
   
Navn Free online whiteboards
Beskrivelse Oversigt over gratis whiteboard værktøjer.
Link http://www.emergingedtech.com/2010/04/6-free-online-interactive-white-boards/
   
Navn Sendsteps
Beskrivelse Sendsteps er et PowerPoint plugin, der gør det muligt for underviseren, at ind-sætte multiple choice og åbne spørgsmål i præsentationen, som eleverne kan svare på via deres smartphones, tablets og computere. Resultaterne kan vises direkte i Power¬Pointen.
Link http://www.sendsteps.com/
   
Navn Video til ActivInspire
Beskrivelse Videohjælp til ActivInspire.
Link http://www.iwbportalen.dk/index.asp?id=134
   
Navn It-medier
Beskrivelse Hjemmeside, som bl.a. indeholder links til sider og værktøjer, der omhandler interaktive tavler.
Link http://www.itmedier.dk/index.php?id=92

 

Der er lukket for kommentarer.